กฮ. ส่งวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธิฮัจย์

2 เมษายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

เข้าชม 501 ครั้ง

2 เมษายน 2562


2 เมษายน 2562

กฮ. ในนามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440) ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำปัตตานี ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 1,100 คน ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แจ้งเชิญชวนฮุจญาจที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ ฮ.ศ.1440 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใกล้บ้าน ดังนี้
1) จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2) จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
3) จ.สตูล ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
4) จ.นราธิวาส ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส