ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และคณะเจ้าหน้าที่ กฮ. นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับพระราชทานรางวัล

17 เมษายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม 256 ครั้ง

17 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย รมต.มท. ปมท. อปค. รอง อปค. ผอ.สน.มน. ผอ.กฮ และคณะเจ้าหน้าที่ กฮ. นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2560 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้เกิดความภาคภูมิใจ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี