ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

1 กรกฎาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม 757 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2562


1 กรกฎาคม 2562

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขอประกาศข้อมูลสำคัญของการไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานภารกิจด้านการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440)