แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการยืมเงินจากกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563(ฮ.ศ.1441)

13 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

เข้าชม 430 ครั้ง

13 มกราคม 2563


13 มกราคม 2563

แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการยืมเงินจากกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563(ฮ.ศ.1441)