รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในพิธิเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2563

17 มกราคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

เข้าชม 229 ครั้ง

17 มกราคม 2563


17 มกราคม 2563

กรมการปกครอง โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ จัดทำโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมสยาม แมนดาริน่า จ.สมุทรปราการ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมพบปะพูดคุย ให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้นำคณะร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา การจัดเวทีเสวนาร่วมกันระหว่าง 3 ศาสนา พุทธ อิสลาม และคริสต์ เป็นการสร้างความรักสามัคคี และความเข้าใจอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย