แนวทางการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ในการส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

9 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563

เข้าชม 846 ครั้ง

9 มีนาคม 2563


10 มีนาคม 2563

ด้วยในปัจจุบันได้ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยมีประเด็นที่เกียวข้องกับภารกิจหน้าที่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524และพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่3)พ.ศ. 2559 โดยข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่ออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมและกระทบต่อความสงบเรีบยร้อยของสังคมโดยส่วนรวมและประชาชน