ประกาศคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)

เข้าชม 486 ครั้ง

24 เมษายน 2563


24 เมษายน 2563

          สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 ขอให้ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) ดำเนินการ ดังนี้
          1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)
          2. ติดต่อกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อขอรับคืนเงินค่าประกันการเดินทาง จำนวน 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้เรียกเก็บไว้ และเงินค่าบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ชำระไว้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามประกาศด้านล่างนี้