กฮ.จัดทำคู่มือและเอกสารเผยแพร่ในการประกอบพิธีฮัจย์

28 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562

เข้าชม 2183 ครั้ง

28 มีนาคม 2561


28 มีนาคม 2561

กฮ.จัดทำคู่มือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และเอกสารเผยแพร่ เช่น รวมดุอาในการประกอบพิธีฮัจย์เพื่อใช้ในการประกอบพิธีฮัจย์สำหรับประชาชน