คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ ประกาศแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2561

28 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

เข้าชม 469 ครั้ง

28 มีนาคม 2561

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439) ในราชกิจกานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการฮัจย์ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแนวทางที่กำหนด ตามมติคณะกรรมการ