ประกาศแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440)

31 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562

เข้าชม 660 ครั้ง

31 มกราคม 2562

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ. 1440) ในราชกิจกานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการฮัจย์ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแนวทางที่กำหนด ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ