แผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441)

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

เข้าชม 554 ครั้ง

29 พฤศจิกายน 2562


29 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ. 1441) ในราชกิจกานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการฮัจย์ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแนวทางที่กำหนด ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย