ประกาศสำนักเลขาธิการฯ เรื่อง ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร

30 มิถุนายน 2564

เข้าชม 365 ครั้ง

23 มิถุนายน 2564


23 มิถุนายน 2564

       ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้มีประกาศแจ้งทุกประเทศทราบแล้วว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามในการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบพิธีฮัจย์นั้น การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) จึงจำกัดจำนวนผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์โดยอนุญาตให้เฉพาะชาวซาอุดีอาระเบียและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเท่านั้น ดังนั้นผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทยไม่อาจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้

       สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) ซึ่งได้ยืนยันสิทธิในการเดินทาง ตามประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) ของผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 489 คนนั้น สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการยกเลิกและคืนเงินประกันการเดินทาง จำนวน 80,400 บาท ผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่สังกัดโดยเร็ว และคืนสิทธิในการยืนยันการลงทะเบียนเป็นผู้แสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) ต่อไป