สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

18 ตุลาคม 2564 - 6 ธันวาคม 2564

เข้าชม 3815 ครั้ง

14 ตุลาคม 2564


14 ตุลาคม 2564

       กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) เอกสารแนบ 1

        สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอทุกแห่ง หรือลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมชำระเงินประกันการเดินทางล่วงหน้าเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จริง ในอัตราคนละ 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2564

       ท่านที่ประสงค์ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สามารถตรวจสอรายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้จาก เอกสารแนบ 2

       สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์แล้ว ท่านสามารถตสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ https://hajthailand.dopa.go.th/ หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน”

 

       *** หากมีข้อสงสัย หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับคืนเงินประกันการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์
กรมการปกครอง (วังไชยา) เลขที่ 442 ถนนนครสวรรค์แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2282 1461 ต่อ 110 , 063-904-1562 หรือทาง Facebook เพจ “กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์”