แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

23 มิถุนายน 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

เข้าชม 87 ครั้ง

23 มิถุนายน 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 และผ่านการตรวจสอบจาก ทปอ. 
ทั้งนี้ กรมการปกครองจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยอาจสอบสัมภาษณ์ หรือ ทดสอบทางการศึกษาเพิ่มเติม และกรมการปกครองจะประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 063-904-1563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ