ภาพสไลด์กิจกรรม


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาททางเลือก (MOU)

23 กุมภาพันธ์ 2564

     นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการปกครองท้องที่ ได้ร่วมเป็นเกียรติและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาททางเลือก (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมการปกครอง ฝ่ายการปกครองท้องที่ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร

     การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกของประชาชน โดยมีนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในระดับหมู่บ้าน ชุมชน อำเภอ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทในสังคม ทำให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล และยังเป็นการทำให้ประชาชนมีความทุกข์น้อยลง สุขเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของอธิบดีกรมการปกครอง ดังนั้น เรื่องร้องเรียนใด ที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยในระดับหมู่บ้าน อำเภอได้ ก็สามารถแนะนำให้ไปไกล่เกลี่ยต่อที่สำนักงานศาลยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2563 มาตรา 20 ตรี