ผู้บริหาร

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง

นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ 

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายความมั่นคง

นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร

รองอธิบดีกรมการปกครอง

 ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน