เผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เข้าชม 7 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2565


1 กรกฎาคม 2565

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ  บทความที่ อ.29/2565 เรือง ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั๊ย