เผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เข้าชม 5 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2565

นาย ก พนักงานเทศบาลตำบล A ได้มีหนังสือถึงเทศบาลตำบล B ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน สำหรับพนักงานเทศบาลตำบล B ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1) คำสั่งจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

3) หลักฐานการลงรับหนังสือขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ื่น 

เทศบาลตำบล B สามารถเปิดเผยได้หรือไม่