มาตรา 7(4) ได้แก่ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียนฯ

เข้าชม 1509 ครั้ง

2 สิงหาคม 2559


19 กุมภาพันธ์ 2560

6. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1081/2558  เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

7. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1082/2558  เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

8. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1083/2558  เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 

10. ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมด้วย คำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ฯ