มาตรา 7(4) ได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นซึ่งใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559

เข้าชม 327 ครั้ง

27 กุมภาพันธ์ 2560


27 กุมภาพันธ์ 2560

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นซึ่งใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559