มาตรา 9(5) ส่ิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

เข้าชม 450 ครั้ง

6 มีนาคม 2560


6 มีนาคม 2560

มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

- พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559