มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

เข้าชม 307 ครั้ง

6 มีนาคม 2560

มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

        - พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558