มาตรา 9 (8) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เข้าชม 461 ครั้ง

1 พฤษภาคม 2560


1 พฤษภาคม 2560

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 
๑. บทความเรื่อง "ลูกขอข้อมูลของแม่ ได้ไหมเอ่ย
๒. บทความเรื่อง "มือลึกลับไปกดเงินคนตาย
๓. บทความเรื่อง "ตีความผิดไป"
๔. บทความเรื่อง "อยากรู่ว่าเก็บเท่ากันหรือไม่"

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐