มาตรา 9 (3) เรื่อง แผนปฏิบัติการกองการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 02-2214871

เข้าชม 367 ครั้ง

1 พฤษภาคม 2560


1 พฤษภาคม 2560

แผนปฏิบัติการกองการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จัดทำขึ้นโดยมีกรอบในการปฏิบัติงานกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

๒. แผนพัฒนาการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

๓. ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ.๒๕๕๘ 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐