มาตรา 9 (5) เรื่อง ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558

กองการสื่อสาร กรมการปกครอง

เข้าชม 672 ครั้ง

1 พฤษภาคม 2560

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กําหนดให้หน่วยงานต้องจัดทําประกาศหรือระเบียบควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประกาศนี้ และเพื่อให้การสื่อสาร
กรมการปกครอง มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว กรมการปกครองจึงได้กำหนดระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคบตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม 2558