มาตรา ๙(๓)ก่ารจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

เข้าชม 310 ครั้ง

22 พฤษภาคม 2560

แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐