ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครองจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

5 เมษายน 2562