ภาพสไลด์กิจกรรม


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรมการปกครองไปสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562

28 มิถุนายน 2562