ภาพสไลด์กิจกรรม


การมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับดีเด่น และระดับมาตรฐาน ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 10 สำนักบริหารการทะเบียน (คลอง 9) จังหวัดปทุมธานี

6 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดีเด่น และระดับมาตรฐาน
ตามลำดับ ดังนี้

            1. โล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล สำหรับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ดีเด่น จำแนกตามขนาดของหน่วยงาน จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

                   1) หน่วยงานขนาดใหญ่ โล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยการปกครอง

                   2) หน่วยงานขนาดกลาง โล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท ได้แก่ กองคลัง

                   3) หน่วยงานขนาดเล็ก โล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้แก่

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง

           2. ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท สำหรับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับมาตรฐาน (4.5000 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 8 รางวัล ประกอบด้วย

                   1) สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

                   2) สำนักการสอบสวนและนิติการ

                   3) กองการสื่อสาร

                   4) กองวิชาการและแผนงาน

                   5) สำนักงานเลขานุการกรม

                   6) กลุ่มตรวจสอบภายใน

                   7) สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคง

                   8) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร