ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)"

20 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร ลักษณะสำคัญของค์การ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 - 6 และผลลัพธ์การดำเนินการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน (นายถิระ ถาวรบุตร ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทการจัดการคุณภาพ จำกัด)