ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)

6 ตุลาคม 2564

            เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 กรมการปกครอง โดยนายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ได้ร่วมประชุมหารือกับสำนักงาน ก.พ.ร. โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) และคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ซึ่งเป็น 1 ใน 12 งานบริการ e-Service สำคัญ ที่จำเป็นเร่งด่วน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นต้นทางหลักในการให้บริการ e-Service ต่าง ๆ และได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ด้วย โดยที่ประชุมได้หารือกรอบและแนวทางการดำเนินการ การกำหนดแผนที่นำทาง (roadmap) และผลผลิตที่จะเกิดขึ้น สรุปดังนี้ 
            ปัจจุบันกรมการปกครองได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ต้นแบบ และคู่มือการใช้งานระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดให้บริการนำร่อง จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และงานจองคิวออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบ จำนวน 4,020 คน ทั้งนี้ มีปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในเรื่องข้อจำกัดของงบประมาณที่ไม่ได้รับการสนับสนุน รวมทั้ง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการดำเนินการ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล และค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... และประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการแจ้งย้ายที่อยู่ การแก้ไขสถานะเจ้าบ้าน และการมอบหมายเพื่อขอเลขประจำบ้านผ่านระบบดิจิทัล
สำหรับแผนที่นำทาง Roadmap (2565 – 2567) สรุปดังนี้
• ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ได้แก่
          - ผลักดันการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลฯ และประกาศสำนักทะเบียนกลางฯ ให้ประกาศใช้
          - ขยายงานบริการเพิ่มเติมในงานแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเจ้าบ้าน และการมอบหมายเพื่อขอเลขประจำบ้านผ่านระบบดิจิทัล
          - ส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานภายนอกนำระบบ D.DOPA-Digital ID ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน จำนวน 10 หน่วยงาน
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะพัฒนาระบบให้ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนได้เองผ่าน Face Verification Service ระบบที่รองรับผู้ใช้บริการได้ทั่วประเทศ และขยายงานบริการเพิ่มเติม เช่น การขอเลขที่บ้าน การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ฯลฯ
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับ e-Signature e-Certificate e-Payment e-Receipt เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมการปกครองจะได้จัดทำแผน Roadmap และแผนปฏิบัติการพัฒนางานบริการ เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป