ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ครั้งที่ ๒/2564

9 พฤศจิกายน 2564

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ครั้งที่ ๒/2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) โดยมี นายอนุสรณ์ จิรพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนสำนัก/กองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ และกำหนดการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งพิจารณากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565