ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2564

23 พฤศจิกายน 2564

                       โดยผู้แทนคณะทำงานกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลฯ จากเอกสารหลักฐานที่สำนัก/กอง รายงานประเมินตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR DOPA) และตรวจติดตามฯ ณ ที่ตั้งของสำนัก/กอง รายละเอียดตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วันตรวจติดตามฯ

เวลา

กอง/สำนัก

สถานที่

วันพุธที่ 10 พ.ย. 2564

09.00 น.

กจ.

ห้องประชุม สน.มน. ชั้น ๕ อาคาร ปค.

10.30 น.

สส.

13.00 น.

กค.

14.30 น.

วช.

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 2564

09.30 น.

กตภ.

ห้องประชุม กตร. ปค. (วังไชยา นางเลิ้ง)

10.30 น.

กฮ.

13.30 น.

สน.สก.

วันอังคารที่ 16 พ.ย. 2564

09.00 น.

ผชช.กม.

ห้องประชุม สน.มน. ชั้น ๕ อาคาร ปค.

10.๐0 น.

สล.ปค.

13.00 น.

สน.มน.

1๖.๐0 น.

กพร.

วันพุธที่ 17 พ.ย. 2564

09.00 น.

สน.อส.

ห้องประชุม กตร. ปค. (วังไชยา นางเลิ้ง)

10.๓0 น.

ศสป.

13.30 น.

สน.ปท.

1๕.๐0 น.

กตร.

วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2564

09.00 น.

สน.บท.

ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น ๒ อาคาร ปค. (ลำลูกกา)

13.30 น.

วปค.

ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ปค. (ธัญบุรี)