ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ครั้งที่ 1/2565

26 มกราคม 2565

  เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอนุสรณ์ จิรพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนสำนัก/กองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการพิจารณากำหนดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดฯ หลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลฯ และหลักเกณฑ์การจัดลำดับคะแนนเพื่อคัดเลือกสำนัก/กอง ที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565