ภาพสไลด์กิจกรรม


พิธีการมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับดีเด่น และระดับมาตรฐาน วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ปค. 1 ชั้น 2

27 มกราคม 2565

หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับดีเด่น และระดับมาตรฐาน

1. หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับดีเด่น ประกอบด้วย

                         (1) หน่วยงานขนาดใหญ่ ได้แก่ สน.มน.

                              ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

                         (2) หน่วยงานขนาดกลาง ได้แก่ สล.ปค.

                               ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

                         (3) หน่วยงานขนาดเล็ก ได้แก่ กตร.

                                ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

2. หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับมาตรฐาน (4.5000 คะแนนขึ้นไป) ประกอบด้วย

                         (1) หน่วยงานขนาดใหญ่ ได้แก่ วปค.

                               ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

                         (2) หน่วยงานขนาดกลาง ได้แก่ กจ. และ สส.

                                ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

                         (3) หน่วยงานขนาดเล็ก ได้แก่ ผชช.กม. และ กพร.

                                ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท