ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ระหว่างคณะทำงานฯ กับผู้แทนสำนัก/กอง ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม สน.มน. ชั้น 5 ปค. และห้องประชุม ณ หน่วยงานของ ปค. ที่ตั้งอยู่ภายนอก ปค.

25 กุมภาพันธ์ 2565