ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)"

25 กุมภาพันธ์ 2565

               เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ปค. 2 ชั้น 5 กพร. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)" ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด โดย หน.กพร. และผู้แทนของสำนัก/กอง ที่เป็นคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ในแต่ละหมวดที่รับผิดชอบ และ ปค. ได้เรียนเชิญ คุณถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทการจัดการคุณภาพ จำกัด มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และปรับปรุงการจัดทำรายงานผลฯ ให้กับ ปค.