ภาพสไลด์กิจกรรม


การตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

21 มีนาคม 2565

   เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน อาคารกรมการปกครอง (วังไชยา) สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมี ดร.เฉลิมพล จินดาเรือง ที่ปรึกษาสถาบันฯ ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานเพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น