หนังสือแจ้งเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มท0314/ว30 รายงานผลการดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการ เพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

18 มกราคม 2565

ด่วนที่สุด