ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ต

นายณัฐพร เป้าทอง จพง.ปค. สนก. สน.สก.

เข้าชม 182 ครั้ง

15 ตุลาคม 2563

การซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดง ในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019