แปลกฎหมายกรมการปกครอง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ - Official Secrets Protection Act, B.E. 2483 (1940)

พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ - Official Secrets Protection Act, B.E. 2483 (1940) ...

14 พฤศจิกายน 2561