พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ - Hotel Act, B.E. 2547 (2004)

นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 1249 ครั้ง

30 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ - Hotel Act, B.E. 2547 (2004)