ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖ แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

17 ตุลาคม 2560

เข้าชม 946 ครั้ง

ด่วนที่สุด