ที่ มท ๐๒๐๘.๔/ว ๑๙๘๐ แนวทางการจัดทำกฎหมายและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สกม.) กระทรวงมหาดไทย

12 เมษายน 2560

เข้าชม 2354 ครั้ง

ด่วนที่สุด