ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 531)

เข้าชม 595 ครั้ง

9 สิงหาคม 2559

หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์กร สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา