กฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

เข้าชม 2003 ครั้ง

10 สิงหาคม 2559

กฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน