ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงานจัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ...

8 มีนาคม 2563

การประชุมเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...

5 มีนาคม 2563