หนังสือสั่งการ

มท0307.2 ว20784 ลว 6 ส.ค. 63 งป 3873 สน.สก.โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม พรบ.การทวงถามหนี้ 2558 กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง

7 สิงหาคม 2563

ปกติ

มท 0305.4/ว 3275 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

ส่วนวิจัยและประเมินผล ส่วนวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

30 ตุลาคม 2562

ปกติ

งป.887 สน.อส. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ ลาออกและเสียชีวิต ครั้งที่ 8/2561 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 41 แห่ง

31 พฤษภาคม 2561

ปกติ

งป.888 สน.อส. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติิงานตามโครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจ อส. ครั้งที่ 2/2561 (เดือนเมษายน - กันยายน 2561) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

31 พฤษภาคม 2561

ปกติ