หนังสือสั่งการ

งป.887 สน.อส. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ ลาออกและเสียชีวิต ครั้งที่ 8/2561 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 41 แห่ง

31 พฤษภาคม 2561

ปกติ

งป.888 สน.อส. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติิงานตามโครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจ อส. ครั้งที่ 2/2561 (เดือนเมษายน - กันยายน 2561) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

31 พฤษภาคม 2561

ปกติ

งป.875 สน.อส.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิกแทนกันสำนักงาน ป.ป.ส. สำหรับดำเนินโครงการนักเรียนนักศึกษาฝึกจิต รู้ถูกผิดไม่คิดติดยา ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี

22 พฤษภาคม 2561

ด่วนที่สุด

งป. 859 - 860 สน.อส.โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิกแทนกันของกรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จากที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง

21 พฤษภาคม 2561

ด่วนที่สุด