การติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 8/2564

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 8/2564 ...

14 ธันวาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 7/2564

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 7/2564 ...

14 ธันวาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 6/2564

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 6/2564 ...

14 ธันวาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านโทรศัพท์มือถือ

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านโทรศัพท์มือถือ ...

16 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 5/2564

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 5/2564 ...

16 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 4/2564

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 4/2564 ...

16 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 3/2564

ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 3/2564 ...

16 เมษายน 2564