ประวัติ

            กองวิชาการและแผนงาน มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนมาตรการติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบริหารการปกครอง จัดทำและประสานแผนงาน และงบประมาณของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บและ   ใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม ดำเนินการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและงานวิชาการวิเทศสัมพันธ์ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น ๑ กลุ่มงาน ๕ ส่วน ได้แก่

            1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

            2. ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

                 2.1 กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์

                 2.2 ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่

                 2.3 ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารงานอำเภอ

            3. ส่วนงบประมาณ

                3.1 กลุ่มงานงบประมาณ

                3.2 ฝ่ายวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภูมิภาค

                3.3 ฝ่ายเร่งรัดติดตามการบริหารงบประมาณ

            4. ส่วนวิเทศสัมพันธ์

                 4.1 กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

                 4.2 ฝ่ายอาเซียน

            5. ส่วนวิจัยและประเมินผล

                5.1 กลุ่มงานวิจัย

                5.2 ฝ่ายประเมินผล

            6. ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่

                6.1 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

                6.2 ฝ่ายห้องสมุดและวิทยบริการ